Page 4 - Ordu Çalıkuşu (Kasım 2022)
P. 4

Kıymetli	Okurlarımız,
      	    İl	Millî	Eğitim	Müdürlüğümüz	tarafından	hazırlanan,	giderek	büyümekte	ve	gelişmekte	olan
      Dijital	Dergimiz	“Çalıkuşu”muzun	“altıncı”	sayısını	yeni	eğitim	öğretim	yılımızda;	eğitim,	öğretim	ve
      kültürel	faaliyetlerimiz,	yapılan	çalışmalarımız,	iyi	uygulama	örneklerimiz,	projelerimiz	ve	bilgilen-
      dirici	içeriklerimizle	halkımızla	paylaşmaktan	dolayı	mutluluk	duyuyoruz.
      	    Bilgi	ve	iletişim	alanında	yaşanan	hızlı	değişimler,	bilgiye	ulaşmanın	yollarını	kolaylaştırmış-
      tır.	Öğretmen	ve	öğrencilerimiz,	okul	ortamında	elde	ettikleri	bilgilerle	birlikte	çevrim	içi	yollarla,
      bilimsel	yöntemlerle	her	türlü	kaynağa	ulaşabilmektedir.	Bu	yolla	paylaşım	artmakta,	iletişim	ağı
      genişlemekte	ve	yaşam	boyu	öğrenme	ön	plana	çıkmaktadır.
      	    Eğitime	 yapılan	 yatırım	 geleceğe	 yapılan	 yatırımdır,	 düsturuyla	 eğitim	 sürecimizde;	 tüm
      fertlerimizin	öncelikle	temel	yaşam	becerilerini	geliştirmeyi,	sonrasında	spordan	sanata,	teknolo-
      jiden	mesleki	eğitimlerimizle,	iş	dünyasına	varıncaya	kadar	topluma	yarar	sağlayacak,	donanımlı,
      tüketen	değil	üreten	bireyler	yetiştirmeye	devam	ediyoruz.
      	    Öğrencilerimizi	insani,	millî	ve	manevi	değerler	ile	donatarak,	çevre	duyarlılığını	içselleş-
      tirmelerini	sağlayarak	hayata	geçirdiğimiz	projelerimiz,	eğitimde	gerçekleşmesini	öngördüğümüz
      değişimin	önünün	açılmasına	katkı	sağlamıştır.	Kurumsal	altyapısı	oluşturulan	çalışmalarımıza	de-
      vam	ederken	yeni	birtakım	projelerimiz	de	hayata	geçirilmektedir.
      	    İlimiz	genelinde	eğitimde	iyi	örneklerin	yer	aldığı,	öğretmenlerimizin	ve	öğrencilerimizin	ça-
      lışmalarına	yer	verilen	ilçelerimizde	eğitime	dair	haberlerin	paylaşıldığı	dergimiz	“Çalıkuşu	81	Ka-
      sım”	altıncı	sayımızı	tüm	eğitim	paydaşlarımızın	ve	okurlarımızın	istifadesine	sunarak	ilimizde	eği-
      tim	gönüllülerimizin	tamamını	kucaklayacak	ve	yaptıkları	çalışmalarda	onların	sesi	olmaya	devam
      edeceğiz.	Dijital	dergimizin	bu	sayısını	da	keyifle	okuyacağınıza	inanıyorum.	Gelecek	sayımızda
      buluşmak	dileğiyle;	sevgi	ve	saygılarımızla!
        4     #eğitimkentiORDU
   1   2   3   4   5   6   7   8   9